Att bo i bostadsrätt

Vår bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där vi boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen förvaltar du fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t.ex. drift och underhåll kan hållas nere.

Den som bor i en bostadsrättsförening har stora möjligheter att påverka sitt boende. Genom föreningsstämman har du möjlighet att påverka de beslut som tas i föreningen. På föreningsstämman väljs också styrelse för bostadsrättsföreningen.

Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens verksamhet och fastställer bl.a. budget och årsavgift så att den täcker föreningens kostnader och behov av underhåll etc. Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandlas. Stadgar och bostadsrättslagen avgör vilket ansvar och befogenheter vald styrelse har - dessa frågor beslutas inte på stämman utan är styrelsens beslut och ansvar.

Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Som bostadsrättshavare har man vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och bekosta reparationer och förbättringar på sådant som finns inuti lägenheten. Bostadsrätten kan man sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar. En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring men föreningen har ett kollektivt s.k. bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvaret bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen och stadgarna.

Funderar du på att göra några ändringar i hus och trädgård - samråd alltid först med styrelsen. Vi äger allt tillsammans och det kan krävas bygglov, strida mot lagstiftning, skada vårt försäkringsskydd och garantier etc - det är styrelsens ansvar, samt att du är skyldig att återställa icke tillåtna/godkända förändringar.

- Så fråga alltid styrelsen först innan du gör några förändringar! (det kanske är något du inte känner till själv ... )

Vår förenings Stadgar och Bostadsrättslagen styr detta.