Att tänka på vid renovering

 

När du bor i en bostadsrättsförening och ska bygga om finns det lite att tänka på. Vad du får göra och inte får göra i din lägenhet styrs ytterst av föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Av bostadsrättslagen framgår att det krävs styrelsens tillstånd vid följande förändringar:

•  Ingrepp i bärande konstruktion (t.ex. riva en bärande vägg)

•  Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten (t.ex. förflyttning/installation av våtutrymmen och kök)

•  Annan väsentlig ändring (t.ex. ändring av ledningar och kanaler som föreningen bär underhållsansvaret för)

Styrelsen ska i sin tur ge tillstånd om ändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet.

 

Tillstånd från styrelsen

Ovan innebär att en bostadsrättshavare som vill bygga om sitt kök eller badrum eller vidta andra större förändringar måste kontakta styrelsen för att få tillstånd. Styrelsen har rätt att kräva att bostadsrättshavaren visar ritningar och ev. hållfasthetsintyg eller dylikt som visar att ändringen inte kommer att leda till skada eller olägenhet. Föreningen har rätt att kräva att renoveringen utförs fackmannamässigt och att branschregler och byggstandard hålls – men inte rätt att kräva att visst företag används. Föreningen kan heller inte kräva att bostadsrättshavaren återställer ombyggnationen vid flytt. Har man givit tillstånd så har man. En ombyggnation som sker fackmannamässigt är sällan till skada eller olägenhet, men kan så vara – exempelvis om den boende vill byta ut fläkten, så att husets ventilationssystem påverkas negativt. En sådan förändring kan föreningen säga nej till.

 

Föreningen kan bli ansvarig för felaktigt utförda arbeten

Om ombyggnationen påverkar delar som föreningen bär underhållsansvaret för kan det vara lämpligt att föreningen och bostadsrättsinnehavaren ingår ett avtal om vad som ska göras, vem som ansvarar för detta samt att besiktning sker för att kontrollera vad som gjorts och att det gjorts på korrekt sätt. Föreningen kan bli ansvarig för felaktigt utförda arbeten i lägenheten som bostadsrättshavaren låter utföra, om fel uppstår i sådana funktioner som föreningen är ansvarig för enligt bostadsrättslagen eller stadgarna. Om bygglov krävs finns inget hinder mot att bostadsrättshavaren ansöker om och bekostar sådant (det bör i sådant fall också regleras i avtalet). Det är dock föreningen som bär det yttersta ansvaret för att bygglov finns och föreningen bör därför följa upp att bygglov har beviljats.

 

Ordningsregler kring renovering

Det finns inga lagregler om hur mycket man får låta i en bostadsrättsförening, eller under vilka tider på dygnet man får renovera. Det är förstås alltid bra om grannar informeras i förväg om renoveringar som kan bli bullriga och dra ut på tiden.

Om lägenheten säljs övertar köparen ansvaret för lägenhetens skick. Det spelar alltså ingen roll vilka ombyggnationer som har gjorts och av vem, nuvarande bostadsrättshavare ansvarar alltid gentemot föreningen.

 

Sammanfattningsvis

Du som går i renoveringstankar – se till att kontakta styrelsen och be om tillstånd, informera gärna grannar, och se till att använda dig av seriösa hantverkare om du inte är kunnig nog att göra arbetet själv. Var extra varsam när det gäller våtutrymmen och elarbeten. Glöm inte eventuella bygglovsfrågor.